1. Postanowienia ogólne

2. Definicje

3. Rodzaj i zakres usług

4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług będących na stronie akademianai.com. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług ze strony akademianai.com

5. Tryb postępowania reklamacyjnego

6. Własność intelektualna

7. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Strona akademianai.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa zakres usług świadczonych przez Małgorzata Koprowska Nowoczesna Akademia Integracji znajdujących się i sprzedawanych na stronie akademianai.com, oraz będących usługami zgodnymi z prowadzoną działalnością. Numer NIP: 5832135405, Regon: 222065878. Regulamin określa zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Nowoczesnej Akademii Integracji wybranych ze Strony akademianai.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE:

FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie akademianai.com umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.

USŁUGODAWCA – Małgorzata Koprowska posiadająca działalność gospodarczą pod nazwą: Małgorzata Koprowska Nowoczesna Akademia Integracji, NIP: 5832135405, Regon: 222065878, adres siedziby: ul. H. P. Wyszeckiego 15/ B5, 84 – 230 Rumia, adres do doręczeń: ul. H. P. Wyszeckiego 15/ B5, 84 – 230 Rumia, NIP: 5832135405, REGON: 222065878, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Adres poczty elektronicznej: kontakt@akademianai.com, tel. 792529448/ lub tel.: 600379842

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usług będących na stronie internetowej akademianai.com.

USŁUGA – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG:

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony nabywanie Usług  takich jak: Usługi Małgorzata Koprowska Nowoczesna Akademia Integracji udostępnione na stronie akademianai.com zgodne z prowadzona działalnościa. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW (oraz ich rozwiązywanie/ wygaśnięcie) na usługi Małgorzata Koprowska Nowoczesnej Akademii Integracji umieszczone na stronie: akademianai.com

Świadczenie Usług określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest odpłatne wg., cennika znajdującego się na stronie, oraz konkretnie określonych cen danej usługi na stronie akademianai.com.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta: umowa o świadczenie danej Usługi/ usług przez Nowoczesną Akademię Integracji będącej/będących na stronie akademianai.com zawierana jest na czas oznaczony z chwilą jej zawarcia pomiędzy stronami lub z chwilą zakupu określonej usługi na stronie akademianai.com przez usługobiorcę. Usługa, która ma określone warunki czasu jej realizacji na stronie, zgodnie z tymi informacjami umowa ta zostanie zawarta z chwilą jej zakupu, z chwilą podpisania umowy o daną usługę/ usługi wg., wcześniejszych ustaleń jej realizacji, na podstawie opłaconej faktury przez usługobiorcę. Usługa ulega rozwiązaniu z chwilą jej zrealizowania lub wygaśnięcia wcześniej zawartej umowy. Zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. Z chwilą zapłaty za usługę usługobiorca otrzyma fakturę od usługodawcy. Czas i miejsce realizacji usługi zostanie ustalony na podstawie zakupionej usługi ze strony akademianai.com przez usługobiorcę, zgodnie z ustalonymi wytycznymi przez Małgorzatę Koprowską. Jednak będą to dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach wcześniej ustalonych pomiędzy stronami. Zgodnie z realizacją danej usługi oraz wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy stronami.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Usługodawca za pomocą strony akademianai.com:

komputer z dostępem do Internetu,

dostęp do poczty elektronicznej,

przeglądarka internetowa,

włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania i podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Małgorzata Koprowska Nowoczesna Akademia Integracji udostępnionych przez stronę Usługodawcy: Reklamacje związane ze świadczeniem Usług zamieszczonych przez usługodawcę na stronie akademianai.com zakupionych przez Usługobiorcę za pośrednictwem Strony akademianai.com Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@akademianai.com

W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem akademianai.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością akademianai.com Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony akademianai.com, bez zgody Usługodawcy. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony akademianai.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.